fbpx

Последвай ни във Facebook и Instagram! 💙

0

Общи условия

на petfriendly.bg

Цялата информация, съставянето и начина на подредба на PetFriendly.bg, както и самото име са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Всяка употреба извън този смисъл – публикуване на текст или част от текст на друго място без знанието на PetFriendly.bg; разпространяването му под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда, както и всяка форма на комерсиално използване, е забранена и ще бъде преследвана с цялата строгост на българското законодателство без предварително известие.

Използването на PetFriendly.bg ще се счита за израз на съгласие с посочените условия. PetFriendly.bg си запазва правото да променя настоящите условия по всяко време, без предварително известие. PetFriendly.bg не поема отговорността по уведомяването на потребителите си за евентуални промени в Общите Условия.

Дефиниции на термини, използвани в настоящите условия

 • Каталог – онлайн каталог, предоставящ безплатна информация за места за настаняване, собственост на физически или юридически лица.
 • Условия – условия и политики за използване на услугите на PetFriendly.bg.
 • Потребител – всяко лице, ползващо услугите на PetFriendly.bg, което не е представлява място за настаняване.
 • Абонат – всяко лице, което е оставило своя имейл в някоя от формите, присъстващи на страниците в сайта на PetFriendly.bg и съгласило се да получава имейли, относно PetFriendly.bg.
 • Партньор – всяко лице, предоставило информация относно обект, обява или оферта, присъстваща в каталога или друго лице, което по някакъв начин си партнира с PetFriendly.bg и подпомага развитието му.
 • Злоумишлено действие – по смисъла на настоящите Условия, това са всички действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи; изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL); препълване на каналите (FLOOD); получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли; използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK); извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж; повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK); изпращане на на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи; извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по смисъла на българското законодателство.

Съгласие за ползване от Потребители

Настоящият текст съдържа информация за Условията на използването на PetFriendly.bg. Ако по някаква причина не приемате Условията на Petfriendly.bg, ще Ви помолим да напуснете.

Всяко използване на PetFriendly.bg се смята за израз на съгласие с Условията и задължава Потребителите и Партньорите да ги спазват.

Общите Условия са публикувани на видно място в интернет страницата на PetFriendly.bg и са достояние на всеки Потребител и Партньор.

 

Права и задължения на PetFriendly.bg

 1. PetFriendly.bg има право да изпраща съобщения до своите абонати и партньори под всякаква форма с цел реклама на услуги.
 2. PetFriendly.bg има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани и разположени на сървъра на Каталога или направени достояние на трети лица от Потребител или Рекламодател, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е разумно необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Petfriendly.bg, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи и други.
 3. PetFriendly.bg има право, но не и задължение да изтрива, премахва и ограничава достъпа до данни, интернет страници и ресурси, разположени от Потребители и Рекламодатели на сървъра на Petfriendly.bg, които са в нарушение на настоящите Условия, добрите нрави или интернет етиката.
 4. PetFriendly.bg има право да изтрива/премахва обяви от каталога по свое усмотрение. Причина за това биха могли да бъдат изявени оплаквания от страна на потребители, възползвали се от услугите нa PetFriendly.bg и дадения Партньор, в случай, че има разминаване на политиките за прием с домашни любимци или други условия, предоставени от Партньора.
 5. PetFriendly.bg има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя или Партньора, когато последният ползва услугите на Каталога в нарушение на настоящите Условия, интернет етиката, добрите нрави, българското законодателство или други приложими норми, както и по собствена преценка, да прекратява, спира или променя предоставяните услуги и да установява всякакви ограничения, касаещи използването им.
 6. PetFriendly.bg има право да позиционира линкове и реклами от всякакъв тип, както и препратки към други сайтове, притежание на трети лица на страниците на всички обекти, регистрирани в каталога.
 7. PetFriendly.bg има право да подбира и подрежда обектите и и обявите регистрирани в каталога по свое усмотрение.
 8. PetFriendly.bg има право да самостоятелно да подбере данните за директна връзка с партньори на сайта.
 9. PetFriendly.bg става притежател на качената на сайта информация и има право да запазва и да използва по всякакви начини информацията, качена на сайта от всички потребители на сайта, включително и Партньорите. 
 10. PetFriendly.bg има право да се разпорежда по свое усмотрение с регистрирания обект или обява, ако е необходимо частично или пълно променяне на информацията, снимковия материал и други, гарантиращи най-добри услуги.
 11. PetFriendly.bg не е посредник при взаимоотношенията между Партньори и Потребители и няма задължения по отношение на кореспонденцията и отношенията (търговски, патентни, облигационни и всякакви други) между тях или с трети лица във връзка с плащания, доставка на стоки и услуги, промоции, оферти, условия, гаранции и други, произтичащи от тези отношения, и установявани и поддържани чрез ползване от Потребителите на предоставяните от Каталога услуги.
 12. PetFriendly.bg не предлага туристически услуги, нито представлява платформа за предлагане на туристически услуги. PetFriendly.bg е единствено информативен и рекламен каталог, съдържащ информация за Партньорите, която те сами са подали и зачели за вярна. В случай на разминаване на подадената информация с реалността – Партньорите носят отговорност. 
 13. PetFriendly.bg няма задължението и не гарантира, че рекламираната информация ще удовлетворява изискванията на Потребителите, нито че достъпът до нея ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен или че предоставената информация ще е вярна. Използването на каталога е изцяло на риска на Потребителя и Партньора.
 14. PetFriendly.bg няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди, или изисквания на Потребителите на Каталога, както и на регистрираните в него Партньори.
 15. С цел гарантиране надеждността и сигурността на информативните и рекламни услуги, PetFriendly.bg запазва правото си да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на Условията за ползване на Каталога.

Употреба на данни за контакт

На Потребители:

Тъй като PetFriendly.bg предоставя безплатни услуги на потребителите си, те от своя страна, с влизането си на сайта PetFriendly.bg и отварянето на която и да е негова страница, модул или бокс, се съгласяват че:

 • С въвеждането на своя е-мейл адрес на която и да е от страниците на сайта PetFriendly.bg, потребителят изразява изричното си съгласие да стане абонат на PetFriendly.bg и да получава непоискани съобщения по имейл, с информация за каталога PetFriendly.bg.
 • Потребителят има право да прекрати своя абонамент и да прекрати получаването на непоискани търговски съобщения по имейл от PetFriendly.bg. За целта той трябва да последва линк за отписване в някой от имейлите или да изпрати имейл до info@petfriendly.bg, в който заявява нежеланието си да получава повече оферти, реклами или непоискани търговски съобщения.

На Партньори и потенциални такива:

Със заявката за регистрация в сайта на PetFriendly.bg, Партньорите и потенциалните такива се съгласяват техните данни за контакт да бъдат използвани, в случай на:

 • допълнителна комуникация между PetFriendly.bg и Партньора, както и изпращането на информативни имейли, във връзка с представянето им в нашия каталог
 • изпратени запитвания от страна на потрбителите на сайта на PetFriendly.bg

PetFriendly.bg си оставя правото да се свързва с юридически и физически лица, които не са част от Партньорската мрежа на PetFriendly.bg, с цел предложение на услуги и партньорство. Всякакви данни за контакт в тези случаи са извлечени от отворени данни, налични в интернет (сайтове или социални мрежи), ненарушавайки законите на Българското Законодателство.

Употреба на Съдържание

 • Съдържанието в Каталога на PetFriendly.bg – информация, данни, ресурси, услуги, текст, звук, снимков материал, графики, видео и аудио материали – e собственост на PetFriendly.bg, и/или на неговите Партньори. То не може да бъде възпроизвеждано под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на PetFriendly.bg и на неговите партньори.
 • PetFriendly.bg няма задължението, обективната възможност и не контролира информацията, интернет страниците, хипер връзките, данните, текста, фотографиите, графиките, както и всички материали, които потребителят търси, зарежда, разполага на сървъра на PetFriendly.bg, използва, изпраща, предава, разпространява или прави достояние на трети лица по какъвто и да било начин.
 • PetFriendly.bg не носи отговорност спрямо Потребителите, Партньорите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, промяната или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на данни, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез PetFriendly.bg.
 • PetFriendly.bg нe носи отговорност, в случай че информацията представена на сайта не е актуална. Въпреки това, с цел предоставяне на добри услуги за Потребителите, PetFriendly.bg всеки месец прави проверка на информацията, предоставена от Партньорите. 
 • PetFriendly.bg не носи отговорност за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните информация, данни и услуги на Каталога.
 • Информацията, данните, съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на PetFriendly.bg, във връзка с ползването на информативните и рекламните услуги от Потребителите и Партньорите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения към PetFriendly.bg.

Права и задължения на Потребителя

Права на Потребителя:

 • Всеки Потребител, приел Условията на Petfriendly.bg, има правото да използва услугите, ресурсите и информацията, достъпни в Каталога и сайта, освен в случаите, когато е налице нарушение на тези Условия, както и Злоумишлено действие от негова страна.
 • Всеки Потребител има право по всяко време по собствено усмотрение да прекрати или спре ползването на предоставяните от PetFriendly.bg услуги.
 • Всеки Потребител има правото да дава мнения, препоръки и предложения на PetFriendly.bg, с цел подобряване качеството на услугите, ресурсите и информацията, предоставяна му за ползване. Това може да се случи чрез изпращане на имейл на info@petfriedly.bg.

Задължения на Потребителя:

 • Потребител, който е приел Условията на PetFriendly.bg и в последствие ги е нарушил, се задължава незабавно да прекрати използването на услугите, ресурсите и информацията, предоставяна му от PetFriendly.bg.
 • Всеки Потребител се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на PetFriendly.bg, изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали:
  • съдържащи заплаха за физическата цялост и телесната неприкосновеност на индивиди или застрашава правилното психологическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави.
  • чието съдържание нарушава права или свободи на гражданите съгласно Конституцията и законите на Република Българя или правата на човека съгласно международните актове.
  • представляващи търговска, служебна тайна или друг вид конфиденциална информация.
 • Потребителят е длъжен да обезщети PetFriendly.bg и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с интернет страници, мaтериали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра или в указателя на PetFriendly.bg, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез PetFriendly.bg в нарушение на закона, настоящите oбщи Условия, добрите нрави или интернет етиката.

Допълнителни условия

1). Във всички случаи, когато Потребител качва в сайта PetFrinedly.bg снимки, видеа и друго съдържание, той го прави на своя отговорност, като е длъжен сам да уреди авторските права на съответните материали, както и съгласието на евентуално заснетите лица. От наша страна препоръчваме да не се качват снимки и видео материали, съдържащи изображения на физически лица

2). PetFriendly.bg си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия и приложенията им едностранно, без да уведомява за това потребителя.

3). С потвърждаването на тези Общи условия потребителят декларира, че е запознат с правата си съгласно ЗЗП.

4). Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия и/или приложенията им се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

5). Настоящите Общи условия и/или приложенията им могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на PetFriendly.bg. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

6). По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

6). Настоящите Общи условия включват и следните документи – Приложения:

        – Политика за защита на личните данни

        – Политика за бисквитките

Изпрати запитване за резервация в Общи условия:

* Попълването и изпращането на тази форма НЕ е резервация, а запитване за наличност за избраните от вас дати и брой гости. Екипът на Общи условия ще се свърже с вас възможно най-скоро и ще отговори на вашето запитване.